كوچك يا بزرگ كردن بخش :.متون عمومي
1394/6/16 دوشنبه کارکنان

مسئول امور جاری دانشگاه :
جناب آقای آیت الله روستایی

مسئول آموزش و رابط حراست:
جناب آقای آیت الله روستایی

مسئول کار آفرینی و فناوری اطلاعات :
جناب آقای هادی ملک مکان 

مسئول امور اداری و مالی :
جناب آقای محمد تقی غلامی پور

حسابدار:
جناب آقای محمد رضایی

دبیرخانه :
جناب آقای غلامعلی بمانعلی

مسئول امور فرهنگی و روابط عمومی:
خانم زهرا دلاوری

مسئول امور دانش آموختگان:
خانم زهرا دلاوری و آقای حسن قاسمی

مسئول کتابخانه :
جناب آقای مصطفی محمدی

کارشناس رشته :
جناب آقای حسن قاسمی

کارشناس رشته :
خانم زهرا دلاوری

انبار دار:
جناب آقای مصطفی محمدی

نگهبانان:
جناب آقای مهدی رنجبر
جناب آقای سعید خاکپور
جناب آقای رضا عباسی

 

بيشتر