یکشنبه 1 تیر 1399 جشنواره های فرهنگی ملی و کشوری دانشگاه

جشنواره ملی کرونا و رسانه

http://resaneh.pnu.ac.ir

جشنواره ملی فیلم و عکس

http://film.pnu.ac.ir

جشنواره ملی خاطره با طعم کرونا

http://khatereh.pnu.ac.ir

جشنواره دلنوشته های من و نهج البلاغه

Farhangi.tehran@pnu.ac.ir

چهارمین جشنواره کشوری رویش

http://rooyesh.pnu.ac.ir

هفتمین جشنواره کشوری حرکت

http://harekat.pnu.ac.ir

چهارمین جشنواره کشوری نشریات

http://nashriyeh.pnu.ac.ir

جشنواره کشوری راهیان نور (یاوران نور)

R.noor.pnu@gmail.com

بیست و چهارمین جشنواره کشوری قرآن و عترت ویژه دانشجویان دانشگاه پیام نور

http://quranst.pnu.ac.ir

 
امتیاز دهی